Jak pokračuje proces komunitního plánování v Hořovicích a spádových obcích

img 0005Proces komunitního plánování sociálních služeb v Hořovicích a spádových obcích je v plném proudu:

Dne 28. 5. 2014 proběhlo v sále radnice veřejné setkání občanů města Hořovice, kde byli přítomní seznámeni s navrženými prioritami a opatřeními připravovaného Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018. Přítomní poskytovatelé, představitelé města i široká veřejnost dostali možnost vyjádřit se k daným tématům a této možnosti při diskusi plně využili.

 

V současnosti intenzivně pracujeme na katalogu poskytovatelů sociálních služeb a na jeho webové podobě. Katalog bude důležitým zdrojem informací o sociálních a návazných službách, současně bude obsahovat informace o zdravotnických zařízeních, organizacích pořádajících volnočasové aktivity a kontaktech na spádové obce.

Senioři se zástupci poskytovatelů sociálních služeb se 24. dubna setkali v Domě zahrádkářů . Setkání se zúčastnila místostarosta paní Jana Šrámková. Společně diskutovali o návrzích řešení problémů, které seniory trápí.

Ve čtvrtek 10. dubna se konalo setkání řídící skupiny, které otevřelo diskusi na téma prostupného bydlení a koncepce podpory sociálních služeb ze strany města. Členové řídící skupiny a hosté debatovali o současném stavu bytové politiky ve městě a nových trendech plánování sociálního bydlení. Také byli seznámeni s doporučeními od Agentury pro sociální začleňování, vládní organizace, která se problematikou prostupného bydlení dlouhodobě zabývá a prakticky ji řeší zejména ve vyloučených lokalitách České republiky.

V dubnu proběhly strukturované rozhovory s rodiči pečujícími o zdravotně postižené děti, kde měli možnost vyjádřit svůj názor na to, jak se jim v Hořovicích žije, jaké služby při péči o své děti postrádají a pozitivní i negativní zkušenosti s různými institucemi, se kterými se dostávají do kontaktu. Nejčastější obavou rodičů je starost o děti po skončení základní školní docházky. Uvítali by dostupný denní stacionář, kam by děti mohli vodit a ty by měly další smysluplnou náplň dne. Rodičům dále chybí dětský psycholog, jehož kapacita na Hořovicku je nedostatečná. Velký zájem je ze strany rodičů o mimoškolní volnočasové aktivity pro děti se zdravotním postižením – kroužky, výlety nebo cvičení. Rodiče vyjádřili spokojenost s pracovnicemi Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Hořovicích, s nimiž spolupracují. Shrnutí dotazování a další informace najdete na stránkách města Hořovice: http://www.mesto-horovice.eu/mesto/socialni-pece/komunitni-plan-aktuality/.

CpKP střední Čechy podpořili