Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Tábor

logo OPZ barevne

  

Od 1. května 2018 do 30. dubna 2020 realizovalo CpKP jižní Čechy projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Tábor" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006569), jehož partnerem bylo město Tábor.
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cíle plánování sociálních služeb:
Projekt byl zaměřen na udržení procesu plánování sociálních služeb na území ORP Tábor a na vypracování aktuálního plánu. Navázal na předchozí procesy plánování, ve kterých byl poslední střednědobý plán zpracován na období 2013 - 2015.

Plán na další období pomůže zajistit fungování sítě potřebných sociálních služeb. Při realizaci projektu byla využita metoda komunitního plánování.

V rámci projektu byl také vytvořen Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Tábor.

 

Období realizace
1.5.2018 - 30.4.2020

Organizační zajištění:
• realizátor - Centrum pro komunitní práci jižní Čechy
• partner - Město Tábor
• Řídící skupina ze zástupců obcí, poskytovatelů a uživatelů služeb se scházela dle potřeby (cca 1x za 3-4 měsíce), celý proces řídila a schvalovala
• Pracovní skupiny vytváří vlastní plán

V Táboře pracovaly tyto skupiny:
1. Děti, mládež a rodina (DMR),
2. Menšiny,
3. Osoby v nepříznivé životní situaci (ONŽS),
4. Senioři,
5. Zdravotně postižení (ZPS)

Dále se setkávaly územní pracovní skupiny:
6. Bechyňsko,
7. Chýnovsko,
8. Mladovožicko,
9. Sezimoústecko

Hlavní aktivity:
• Aktualizace základních dokumentů (základní listina, jednací řád)
• Evaluace a hodnocení efektivity předchozího procesu
• Monitoring plnění záměrů předchozího plánu
• Informační kampaň
• Dvě veřejná setkání, kulatý stůl starostů
• Analýzy: aktuální sociodemografická analýza regionu, analýza zajištění sociálních služeb v regionu, analýza potřeb uživatelů, analýza potřeb poskytovatelů a analýza zadavatelů
• Vytvoření akčního plánu na rok 2019
• Vytvoření a schválení Střednědobého plánu sociálních služeb na období 2020 – 2022
• Vytvoření Katalogu  

 

Kontakt:
Mgr. Lenka Vyčichlová,
tel.: +420 605 544 668
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Realizace projektu v období květen 2018 - duben 2020:

Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina, pracovala v obdobném složení jako při posledním procesu plánování v roce 2012 – 2013:
Mgr. Ivana Hašplová - FCh Tábor
Bc. Pavla Kohelová - PS Menšiny, Cheiron T, o.p.s.
Mgr. Alena Kubíková - PS Senioři, G-centrum Tábor
Bc. Jan Mácha - PS Zdravotně postižení, Fokus Tábor, z.s.
Mgr. Lucie Manková - MěÚ Tábor, vedoucí OSV
Dagmar Mládková - PS Chýnovsko, MěÚ Chýnov
Ing. Jana Lorencová - MěÚ Tábor
Bc. Veronika Benáková - PS Sezimoústecko, MěÚ Sezimovo Ústí
Bc. Eva Novotná - PS Mladovožicko, MěÚ Mladá Vožice
Mgr. Alena Sakařová - PS Bechyňsko, DS Bechyně
Mgr. Aneta Vomlelová - PS Děti, mládež a rodina

Řídící skupina sešla celkem na 5 jednáních  (26. 6. 2018, 20. 9. 2018, 13. 11. 2018, 14. 5. 2019, 29. 10. 2019, 27. 2. 2020)

Jednání proběhla podle předem připraveného programu, z jednání jsou pořizovány prezenční listiny a zápisy. Mimo členů řídící skupiny se jednání účastnili zástupci realizačního týmu – metodik a místní odborný pracovník.

Byly zformovány čtyři místní pracovní skupiny a pět oborových pracovních skupin (viz výše), během realizace projektu se konala tato setkání (celkem 63):
PS Senioři – 11.9.2018, 18. 10. 2019, 17. 1. 2019, 8. 4. 2019, 27. 5. 2019, 8. 10. 2019, 25. 11. 2019, 27. 1. 2020  
PS Děti, mládež, rodina – 12.9.2018, 8. 11. 2018, 5. 2. 2019, 19. 3. 2019, 26. 4. 2019, 25. 6. 2019,  1. 10. 2019, 26. 11. 2019, 16. 1. 2020
PS Mladovožicko – 12. 9. 2018, 6. 3. 2019, 16. 10. 2019, 8. 1. 2020
PS Bechyňsko - 13. 9. 2018, 31. 10. 2018, 25. 2. 2019, 15. 4. 2019, 30. 9. 2019, 2. 12. 2019, 13. 1. 2020
PS Menšiny - 17. 9. 2018, 13. 11. 2018, 5. 2. 2019, 19. 3. 2019, 23. 4. 2019, 6. 6. 2019, 24. 10. 2019, 16. 1. 2020
PS Chýnovsko - 17. 9. 2018, 4. 3. 2019, 7. 10. 2019, 6. 1. 2020
PS ZPS - 18. 9. 2018, 18. 10. 2018, 31. 1. 2019, 4. 4. 2019, 9. 5. 2019, 25. 6. 2019, 14. 10. 2019,  28. 11. 2019, 28. 1. 2020
PS Sezimoústecko - 18. 9. 2018, 22. 2. 2019, 5. 4. 2019, 4. 6. 2019, 8. 10. 2019, 7. 1. 2020 
PS ONŽS - 31. 10. 2018, 15. 2. 2019, 18. 3. 2019, 29. 4. 2019, 7. 10. 2019, 3. 12. 2019, 23. 1. 2019, 11. 2. 2020

Jednání probíhala podle předem připraveného programu, byly z nich pořizovány prezenční listiny a zápisy. Za realizační tým se jich účastnil metodik, místní odborný pracovník a vedoucí členové pracovních skupin.

Jednání byla otevřená, mohl se jich tedy zúčastnit každý, kdo má o plánování sociálních služeb zájem.

Na základě rozhodnutí Řídící skupiny byly aktualizovány základní dokumenty (Statut KPSS, Jednací řád řídící skupiny a Jednací řád pracovních skupin).

Statut (základní listina) KPSS ORP Tábor 2018

Jednací řád ŘS Tábor 2018

Jednací řád PS Tábor 2018


V rámci aktuálního procesu plánování sociálních služeb proběhla evaluace předchozího procesu plánování. 

 

Cílem prvního veřejného setkání, které se uskutečnilo 20. 9. 2018, bylo seznámení veřejnosti s významem komunitního plánování sociálních služeb a s obsahem projektu. Účastníci diskutovali o hlavních problémech v sociální oblasti a zpracovali SWOT analýzu.

 Pozvánka na 1. Veřejné setkání v rámci KPSS 2018: 1. Veřejné setkání v rámci KPSS Tábor 2018

b_500_282_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_WP_20180920_16_13_09_Pro.jpg 

b_500_282_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_WP_20180920_17_24_46_Pro.jpg

V souladu s harmonogramem projektu proběhla příprava Akčního plánu na rok 2019. Byl připraven, projednáván a upravován v pracovních skupinách a následně projednán a schválen řídící skupinou. 17. 12. 2018 byl Akční plán na rok 2019 schválen Zastupitelstvem města Tábora a rozeslána všem zúčastněným obcím. 

Ve druhé polovině realizace projektu probíhala příprava střednědobého plánu (SPRSS) na období 2020 – 2022. V rámci pracovních skupin byly zpracovávány SWOT analýzy, identifikována a rozpracovávána klíčová témata plánu. Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2020-22 (SPRSS) byl projednán v řídící skupině a předložen k veřejnému připomínkování.

 

Druhé veřejné projednání, plánované na 11. 3. 2020, bylo - vzhledem k nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR zrušeno, návrh Střednědobého plánu 2020 – 22 bylo možné připomínkovat elektronicky (plán byl zveřejněn na webu realizátora a partnera projektu).

Pozvánka na 2. Veřejné projednání: http://cpkp.cz/index.php/programy-jc/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/404-jake-budou-socialni-sluzby-na-taborsku-v-letech-2020-22

 Možnost el. připomínkování Komunitního plánu: http://cpkp.cz/index.php/programy-jc/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/405-zruseni-verejneho-setkani-planovaneho-na-11-3-2020

Po připomínkování byl plán dopracován a poté schválen Řídící skupinou 25.3.2020.

Komunitní plán byl předložen k projednání a schválen Radou města Tábor dne 27.4.2020 a následně i v Zastupitelstvu města Tábor dne 25. 5. 2020. Též byl rozeslán všem obcím v ORP Tábor.

 

Během realizace projektu se konaly kulaté stoly starostů. První setkání se uskutečnilo 27. 2. 2019 a bylo zaměřeno na představení procesů komunitního plánování a priorit Akčního plánu 2019. Na druhém KSS 2. 3. 2020 proběhla diskuse k návrhu SPRSS 2020 - 22.

 

Příprava průzkumů a analýz:

Během projektu byly vypracovány tyto analýzy:
- Sociodemografická analýza regionu
- Analýza zajištění sociálních služeb
- Analýza poskytovatelů
- Analýza zadavatelů

Na základě požadavků jednotlivých pracovních skupin byly vypracovány tyto specifické průzkumy:
- Průzkum (bariér) využívání terénních sociálních služeb v ORP Tábor
- Průzkum potřeb zdravotní péče
- Průzkum potřeb TP
- Průzkum ubytoven

 

Zprávy o projektových aktivitách byly zveřejněny mimo jiné v Novinách táborské radnice:

Informace o  projektu a pozvání  na 1. veřejné  setkání (s.3): http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=60203

Infomace o zpracovaném Akčním plánu sociálních služeb ORP Tábor 2019 (s.9): http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=62999

Informace o projektu a pozvání na 2. veřejné setlkání (s.12): https://taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=70277

 

Výstupy projektu:

Byl také zpracován Katalog sociálních a doprovodných služeb ORP Tábor 2020

Elektronická verze Katalogu  je dostupná zde: https://tabor-kpss.cz/ 

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Tábor 2019

Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2020 - 22

 

 

 

 

 

CpKP jižní Čechy podpořili